Frågor och svar

Vad är underhållsbidrag?

Det är pengar som den förälder som inte bor med barnet ska betala till den förälder som barnet bor hos. Det kallas underhållsbidrag. Underhållsbidraget ska användas till barnets boende, mat och fritidsintressen. Hur mycket pengar som ska betalas i underhållsbidrag ska baseras på barnets behov och på vilka inkomster föräldrarna har.

Fler FAQ om underhålldbidrag

Vad är underhållsstöd?

Underhållsstöd är ett bidrag till barn vars föräldrar inte bor tillsammans och som inte kan komma överens om ett underhållsbidrag. Underhållsstödet är högst 1 573 kronor per barn och månad. Det  betalas ut till den förälder som barnet bor hos.

Underhållsstödet är till för att garantera att barn som bara bor hos en förälder får en rimlig ekonomisk levnadsnivå.

Fler FAQ om underhållsstöd

Vilka är de viktigaste förändringarna för underhållsstöd och underhållsbidrag från och med den 1 april?

Det första är att Försäkringskassan har fått i uppdrag från regeringen att hjälpa föräldrar att komma överens om underhållsbidrag till barn. Det gör vi bland annat genom att erbjuda ett nytt beräkningsverktyg där man med hjälp av bland annat förinställda uppgifter från Konsumentverket kan räkna ut hur mycket ett barn bör få i underhållsbidrag. Om man har behov av att få ytterligare stöd i underhållsfrågor och vill prata med någon på Försäkringskassan kan man boka tid för ett webbmöte.

Det andra är att Försäkringskassan inte längre ska betala ut något underhållsstöd om den förälder som betalar underhåll har betalat rätt summa till Försäkringskassan i tid i minst sex månader i följd. I stället ska föräldrarna i fortsättningen sköta underhållet själva, om de inte kan visa på särskilda skäl, till exempel om den förälder barnet bor hos utsatts för hot. Vi kommer att kontakta de föräldrar som det här blir aktuellt för. Om inte betalningarna fungerar som de ska, kan föräldern som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd från Försäkringskassan igen.

Vad är syftet med förändringarna för underhållsstöd och underhållsbidrag?

Syftet är att föräldrar ska sköta betalningen av underhåll själva, utan att använda Försäkringskassan som mellanhand. Anledningen är att fler barn kan få mer i underhåll om föräldrarna gemensamt gör upp om ett underhållsbidrag. Många föräldrar tror, mer eller mindre slentrianmässigt, att underhållsbidraget (den summa den ena föräldern betalar till den andra) inte kan vara högre än beloppet för underhållsstöd, det vill säga 1 573 kronor per månad. Därför får många barn för lite i underhåll idag.

Men underhållsbidraget ska grundas på barnets behov och kostnader och hur mycket pengar varje förälder kan bidra med. Genom att själva komma överens om ett underhållsbidrag blir det dessutom tydligare för föräldrarna att det är de och inte staten som har ett ansvar för att försörja barnet.

När kommer den nya lagen att märkas för föräldrarna?

Den nya lagen kommer att märkas först i oktober, eftersom det är först då det går att se om betalningarna kommit in i tid under minst sex månader i följd. Om du och ditt ex omfattas av den nya rutinen kommer vi att kontakta er för att guida er rätt.

Kommer alla barn att få sitt underhållsstöd indraget?

Nej, underhållsstödet kommer endast att dras in om betalningarna till Försäkringskassan har gjorts i rätt tid under minst sex månader i följd. I de fall de inte har gjort det kommer Försäkringskassan att fortsätta betala underhållsstöd. I de fall betalningarna av underhållsbidrag först fungerar som de ska, men av någon anledning slutar att göra det går det bra att ansöka om underhållsstöd igen.

Varför är det bättre att föräldrarna sköter underhållet utan att blanda in Försäkringskassan?

Eftersom många barn då skulle få ett högre belopp än vad de har idag. Anledningen är att maxbeloppet för underhållsstöd (den summa Försäkringskassan betalar ut) är 1 573 kronor per månad och barn, medan det inte finns något maxbelopp för underhållsbidrag (den summa föräldrarna hanterar själva). Underhållsbidraget ska grundas på vad barnet kostar och hur mycket pengar varje förälder kan bidra med. Underhållsstödet är ett lägsta-belopp som staten kan gå in och betala till de barn vars föräldrar inte själva har möjlighet att försörja sitt barn. Många gånger täcker underhållsstödet inte de behov barnet har.

Vilken hjälp kan man få för att räkna ut ett rättvist underhållsbidrag?

För att få hjälp att räkna ut ett underhållsbidrag finns nu ett beräkningsverktyg på Försäkringskassans webbplats. Där fyller man i barnets kostnader och föräldrarnas inkomster och utgifter. Det går också bra att boka ett personligt webbmöte för att få hjälp att räkna ut underhållsbidraget.

Om föräldrar har svårt att komma överens om frågor som rör umgänge, vårdnad, boende och barnets försörjning går det att vända sig till kommunen. Där kan man få stöd genom så kallade samarbetssamtal.

Vilket uppdrag har Försäkringskassan när det gäller barns försörjning?

Vi ska hjälpa föräldrar att räkna ut ett rättvist underhållsbidrag till sitt barn och informera om vad man ska tänka på när man skriver en överenskommelse om underhållsbidrag.

Vi ska också informera om att man kan få hjälp med frågor som rör umgänge, vårdnad och boende från sin kommun genom så kallade samarbetssamtal.

Försäkringskassan kommer även i fortsättningen att betala ut underhållsstöd till de barn vars föräldrar inte har ekonomisk möjlighet att betala och om föräldrarna absolut inte kan komma överens.

Vad är samarbetssamtal?

De föräldrar som har svårt att komma överens om barnets vårdnad, boende och umgänge kan vända sig till sin kommun för att få hjälp genom så kallade samarbetssamtal. Det är kostnadsfritt.

Vi kan inte komma överens trots samarbetssamtal och hjälp från Försäkringskassan. Vad ska jag göra för att få underhåll?

Om ni inte alls kan komma överens kan den förälder som barnet bor hos ansöka om underhållsstöd. Underhållsstödet är max 1 573 kronor i månaden. Den andra föräldern får sedan betala tillbaka hela eller delar av underhållsstödet till Försäkringskassan.

Om det senare visar sig att den andra föräldern betalat tillbaka underhållsstödet i rätt tid och med rätt belopp till Försäkringskassan i minst sex månader i följd kan vi besluta att inte betala ut något underhållsstöd. Då får föräldrarna göra ett nytt försök att komma överens om ett underhållsbidrag.

Man kan även vända sig till ett juridiskt ombud som kan hjälpa till att få underhållsbidraget fastställt i domstol.

Umgängesavdraget inom underhållsstöd slopades 1 april. Varför det?

För barnets skull är det viktigt att minimera tvisteämnen mellan föräldrar som har separerat, och umgängesavdraget kan vara ett sådant. Föräldrarna ska i största möjliga mån själva diskutera och komma överens i frågor som rör barnet, framförallt vid gemensam vårdnad. Därför är det lämpligt att de själva gör upp om en sådan här fråga, även om underhållsstöd betalas ut.

Om man istället kommer överens om underhållsbidrag kan man även i fortsättningen ha rätt till avdrag för umgänge.

Varför ska den bidragsskyldiga föräldern från och med nu betala ränta direkt vid förfallodatum?

Precis som för alla andra skulder en person har så tillkommer ränta på fordringen om man inte betalar i tid. Det är därför fullt naturligt att ränta ska betalas även på den här skulden. Om man däremot visar att man inte kan betala sin skuld och blir beviljad anstånd (får skjuta upp betalningen) tillkommer ingen ränta efter det att man fått ett beslut om detta.

Det betyder att den som ”struntar” i att betala får ränta på skulden efter förfallodatum, medan den som verkligen saknar betalningsförmåga inte belastas med ränta, för att någon gång kunna komma ikapp med sin skuld.